Nieodpłatna pomoc dla cudzoziemców

Nieodpłatna pomoc dla cudzoziemców

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA CUDZOZIEMCÓW Z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać nie tylko oso-by, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady czy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale także CUDZOZIEMCY mieszkający na terenie Polski.

Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje wnioskodawcy i cudzoziemcowi, wobec którego została wydana decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, który działa bez adwokata lub radcy prawnego.

Nieodpłatna pomoc prawna nie przysługuje cudzoziemcowi, wobec którego została wydana decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy uzyskuje dochód większy niż 100% kryteriów dochodowych określonych w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Adwokat albo radca prawny, którzy udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej, albo organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, uprawniona do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej informują cudzoziemca, wobec którego została wydana decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, przed złożeniem przez niego oświadczenia, o wysokości dochodu, powyżej którego nie przysługuje nieodpłatna pomoc prawna.

Cudzoziemiec, wobec którego została wydana decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie uzyskuje dochodu, o którym mowa powyżej.

Cudzoziemiec uprawniony przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie zawierające deklarację, że w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej albo pozbawienia go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej nie ustanowił adwokata ani radcy prawnego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • sporządzenie odwołania od decyzji o:
  • odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej,
  • umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej,
  • przekazaniu wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i umorzeniu postępowania,
  • uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny,
  • odmowie uwzględnienia oświadczenia wnioskodawcy o zamiarze dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej,
  • pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu odwoławczym w sprawie:
  • udzielenia ochrony międzynarodowej,
  • przekazania wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej,
  • pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście:

 • adwokat, radca prawny albo
 • osoba niebędąca adwokatem ani radcą prawnym, zatrudniona w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, uprawnionej do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Adwokat albo radca prawny może odmówić z ważnych powodów udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując cudzoziemca uprawnionego o innych adwokatach, radcach prawnych lub osobach, udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze województwa. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może odmówić z ważnych powodów udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego uprawniona do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zatrudniająca tą osobę, informuje cudzoziemca uprawnionego o adwokatach, radcach prawnych lub osobach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze województwa. Adwokat albo radca prawny są obowiązani zapewnić zastępstwo, w przypadku gdy osobiście nie będą w stanie udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej. W przypadku gdy zatrudniona w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego uprawnionej do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osoba nie będzie w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej, organizacja ta jest obowiązana zapewnić zastępstwo innej osoby.

Cudzoziemiec uprawniony może korzystać w postępowaniu odwoławczym z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej tylko przez jednego adwokata, radcę prawnego albo jedną osobę udzielającą nieodpłatnej pomocy prawnej.

Cudzoziemiec uprawniony okazuje adwokatowi, radcy prawnemu albo osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej, przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej dokument potwierdzający tożsamość i oryginał decyzji. Do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej konieczne jest udzielenie przez cudzoziemca uprawnionego adwokatowi, radcy prawnemu albo osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej pełnomocnictwa na piśmie. Adwokat, radca prawny albo osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej zamieszczają niezwłocznie na oryginale decyzji klauzulę o podjęciu się w określonej dacie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcowi wskazanemu jako adresat decyzji.

Szef Urzędu prowadzi listę organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Informacje o radcach prawnych, adwokatach i organizacjach pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego wpisanych na listę są umieszczane na stronie internetowej urzędu obsługującego Szefa Urzędu.

. .

https://udsc.gov.pl/urzad/bezplatna-pomoc-prawna/

 

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/sprawy_obywatelskie/index

Powrót na górę strony