Przemoc w rodzinie

Wykaz ośrodków i instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Data publikacji 09.08.2021

 

1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej

 

2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej

 

3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 

4. Baza poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 

5. Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 

6. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 

7. Realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie oraz realizatorzy programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 

8. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 

9. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

 

10. Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

 

11. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi
na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:

http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0

 

Powrót na górę strony