O nas - Tekst łatwy do czytania (ETR)

O nas - Tekst łatwy do czytania (ETR)

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy  Wyszyńskiego 122 w Gorzowie Wielkopolskim. Wejście do budynku możliwe jest od strony ulicy Wróblewskiego. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Po lewej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Do tego podjazdu można dostać się z parkingu po lewej stronie budynku, gdzie znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W holu głównym, po lewej stronie, usytuowany jest punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Personel biura przepustek pracuje w dniach poniedziałek- piątek w godzinach 7.30-15.30. i nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Biuro przepustek jest wyposażone w aparaty telefoniczne. Można z nich skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

W Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przez całą dobę funkcjonuje stanowisko kierowania.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie Komendy Miejskiej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komendy Miejskiej Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszej części obiektu prowadzą schody, przy których umiejscowiona jest winda. Interesanci mogą być obsłużeni w wyznaczonym pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku i nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policja z pomocą polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Budynek wyposażony został w tablice informujące o drogach ewakuacji (w postaci piktogramów).

 

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony internetowej: https://euslugi.policja.pl/

 

Komisariat Policji I w Gorzowie Wielkopolskim

Komisariat Policji I w Gorzowie Wielkopolskim znajduje się na ulicy Zygalskiego 2 w Gorzowie Wielkopolskim. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przy budynku Komisariatu Policji I w Gorzowie Wielkopolskim  w odległości około 30-40 metrów od wejścia głównego znajduje się parkingu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jest wyznaczone miejsce parkongowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do wejścia głównego prowadzi chodnik oraz droga z kostki brukowej. Przy drzwiach wejściowych do budynku z prawej strony znajduje się domofon. Po wejściu do budynku po lewej stronie przy schodach znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na parterze po lewej stronie budynku znajduje się stanowisko kierowania dyżurnego, który pełni rolę osoby informującej. Osoby pełniące służbę na tym stanowisku nie są przeszkolone w zakresie języka migowego. Przy stanowisku kierowania znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W okolicy nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.W budynku komisariatu, na parterze po prawej stronie znajduje się winda prowadząca na wyższe kondygnacje. Winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, w tym poruszającym się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni , która znajduje się przed stanowiskiem kierowania i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komisariatu(osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, których otwarcie możliwe jest tylko za pomocą czytnika kart, które posiadają policjanci i pracownicy komisariatu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek wyposażony jest w tablice informujące o drogach ewakuacji.

Brak możliwości załatwienia sprawy w komisariacie z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Komisariat Policji II w Gorzowie Wielkopolskim

Komisariat Policja II w Gorzowie Wielkopolskim., w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy. Kwiatowej 10. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną umieszczoną na gmachu budynku. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego prowadzą schody z poręczami. Przed schodami brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przed schodami po prawej stronie znajduje się dzwonek przywołujący dyżurnego komisariatu. Przed wejściem do budynku po prawej stronie znajduje się domofon, który ma za zadanie umożliwienie kontaktu z dyżurnym jednostki. W hollu głównym na wprost znajduje stanowisko kierowania dyżurnego, który pełni rolę osoby informującej. Osoby pełniące służbę na tym stanowisku nie są przeszkolone w zakresie języka migowego. Po prawej stronie dyżurki znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego. Przed dyżurką znajdują się miejsca siedzące dla interesantów. Brak jest toalety dla interesantów.

Do budynku można wejść tylko od strony ul. Kwiatowej po schodach. W okolicy nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Brak możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu migowego online.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni, która znajduje się przed stanowiskiem kierowania i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z elektromagnesem i jedną bramką umieszczoną po prawej stronie wchodząc do budynku przez które z pomocą pracownika może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w tablice informujące o drogach ewakuacji.

 

Komisariat Policji w Witnicy

Komisariat Policja w Witnicy znajduje się na ulicy Żwirowej 2 w Witnicy w budynku o trzech kondygnacjach. Na frontowej ścianie budynku komisariatu znajduje się tablica informująca o nazwie instytucji. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku komisariatu prowadzi specjalny podjazd dla osób niepełnosprawnych, który nie posiada przeszkód poziomych oraz pionowych i jest ograniczony metalową barierką .

Przy drzwiach głównych nie ma dzwonka przywoławczego dla niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie dla osób oczekujących, a także toaleta oznaczona
i przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

W okolicy nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Brak możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu migowego online.

Interesanci poruszają się samodzielnie po obiekcie. Brak schematu informującego o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku komisariatu. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo odbywa się
w pomieszczeniu na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek jest wyposażony w tablice informujące o drogach ewakuacji w postaci piktogramów.


 

Komisariat Policji w Kostrzynie nad Odrą

Komisariat Policja w Kostrzynie nad Odrą znajduje się na ulicy Jana Pawła II 64 w Kostrzynie nad Odrą. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Przed budynkiem znajduje się jedno oznaczone miejsce  parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku komisariatu prowadzą schody oraz specjalny podjazd dla osób niepełnosprawnych. Po lewej stronie przy drzwiach znajduje się dzwonek przywoławczy. Na parterze budynku  znajduje się stanowisko kierowania dyżurnego, który pełni rolę osoby informującej. Osoby pełniące służbę na tym stanowisku nie są przeszkolone w zakresie języka migowego. znajduje  się pomieszczenie dla interesantów. Po prawej stronie znajduje się ogólnodostępna toaleta, z której może również skorzystać osoba niepełnosprawna. Budynek nie posiada windy.

W okolicy nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Brak możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu migowego online. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo odbywa się w pomieszczeniu na parterze budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek jest wyposażony w tablice informujące o drogach ewakuacji w postaci piktogramów.

 

Komendant Miejski Policji jest organem administracji rządowej na obszarze danego województwa. Jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu i miasta.

W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

 

Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawach.

Komendant Miejski Policji podlega nadzorowi Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji oraz Staroście.

Komendanta Miejskiego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii Starosty albo Prezydenta Miasta.

Komendant Miejski Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Miejskiej Policji.

Komendant Miejski Policji jest szefem wszystkich policjantów na terenie na terenie swojego działania i koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie miasta na prawach powiatu i powiatu.

Komendant Miejski Policji składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Strukturę organizacyjną Komendy oraz szczegółowe informacje na temat zadań np. wydziałów w komendzie, pokazuje Regulamin Komendy Miejskiej Policji.

 znajdziesz na stronie internetowej, patrz link w tekście.

W Komendzie Miejskiej Policji prowadzona jest strona internetowa oraz strona BIP, patrz linki w tekście.

W Komendzie Miejskiej Policji możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Film KMP_film.mp4

Pobierz plik KMP_film.mp4 (format mp4 - rozmiar 31.1 MB)

Powrót na górę strony